RECOMMENDED GUIDELINES

Sustainable fishing will allow us to continue the sport of fishing for many generations.

Read about how we came up with the guidelines here

No Take_Vector.jpg

NO TAKE: Shovelnose Ray

Critically Endangered

All Take_Vector.jpg

ALL TAKE : Hybrid Grouper

Invasive Species

MATURITY LENGTHS

Select fish type. Lengths refer to Total Length unless otherwise stated

 

Groupers

Orange Spotted Grouper.jpg

Orange-Spotted Grouper

Epinephelus coioides

Maturity Length: 25 - 30 cm 

Transitions: 55 - 75 cm


Mandarin: 石斑魚 (Shí bān yú), 红点石斑 (Hóng diǎn shí bān)
Malay: Ikan Kerapu bintik jingga, Kerapu Pinang, Kerapu Balong, Kerapu Rintek, Kerapu Pakpanang
Teochew/Hokkien:  Orh Ga

Lepoard Coral Trout.jpg

Leopard Coral Trout

Plectropomus leopardus

Maturity Length: Unknown

Mandarin:  石斑魚 (Shí bān yú), 东星斑 (Dōng xīng bān ), 西星斑 (Xi xīng bān)
Malay: Kerapu Sunoh Bara, Kerapu Bintang
Teochew/Hokkien: Ang Gau

Spotted Coral Trout.jpg

Spotted Coral Trout

Plectropomus maculatus

Maturity Length: 30 cm

Mandarin: 石斑魚 (Shí bān yú), 七星斑 (Qī xīng bān), 太星斑 (Tai xīng bān)
Malay: Ikan Kerapu sunoh pisang, Kerapu Bara
Teochew/Hokkien: Ang Gau,

Malabar Grouper.jpg

Malabar Grouper

Epinephelus malabaricus

Maturity Length: 58-64 cm
Transitions: 10 years old


Mandarin: Gao Heurr 石班鱼
Malay: Kerapu

Honeycomb Grouper.jpg

Honeycomb Grouper

Epinephelus quoyanus

Maturity Length: 24 cm
Transitions: 33 cm


Mandarin 石斑魚 (Shí bān yú), 蜜蜂斑 (Mìfēng bān)
Malay:Ikan Kerapu Cicak, Kerapu Tukul
Teochew/Hokkien: Gao Her
Cantonese: Seck Pan

Chocolate Hind.jpg

Chocolate Hind

Cephalopholis boenak

Maturity Length: 12 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 石斑魚 (Shí bān yú), 印度石斑 (Yìndù shí bān)
Malay: Kerapu Tenggarong, Kerapu Belang Perang 

Blue-Lined Hind.jpg

Blue-Lined Hind

Cephalopholis formosa

Maturity Length: 17 cm

Mandarin: 石斑魚 (Shí bān yú), 蓝线石斑 (Lán xiàn shí bān)
Malay: Ikan Kerapu Garis Biru, Kerapu Selipar
Hokkien: Thee Swa Gau
Teochew: Gao Hu
Cantonese: Seck Pan

Cloudy Grouper.jpg

Cloudy Grouper

Epinephelus erythrurus

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 石斑魚 (Shí bān yú), 石头斑 (Shítou bān
Malay: kan Kerapu Tompok Awan, Kerapu Combat, Ikan Kerapu Karang, Kerapu Pisang

Hokkien: Koay Gau
Teochew: Gao Hu
Cantonese: Seck Pan

Hybrid Grouper_green.jpg

Hybrid Grouper

Epinephelus fuscoguttatus X Epinephelus lanceolatus

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 龙旦 (Lóng dàn)
Malay: Ikan Kertang, Kerapu Pertang

Snappers

Red Snapper.jpg

Red Snapper

Lutjanus erythropterus

Maturity Length: 50 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 红鸡 (Hóng jī
Malay: kan Merah, Merah Pucat

Hokkien: Ang Koi

Mangrove Red Snapper.jpg

Mangrove Red Snapper / Mangrove Jack

Lutjanus argentimaculatus

Maturity Length: 57 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 赤鰽 (Chì qiú), 红家定 (Hóng jiā dìng)

Malay:  Ikan Merah, Ikan Kambing, Kakap Merah, Siakap Merah

Hokkien: Ciak Zho

Cantonese Name: Hung Yau (紅𩵼)

Spanish Flag Snapper.jpg

Spanish Flag Snapper

Lutjanus carponotatus

Maturity Length: 18 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 赤笔仔 (Chì bǐ zǐ)

Malay: Ikan Timun

Hokkien: Tee Boon

Russel Snapper.jpg

Russell’s Snapper

Lutjanus russellii

Maturity Length: 29 cm

Mandarin: 紅鰽痣(Hóng qiú zhì), 红皂记 (Hóng zào jì)
Malay: Ikan Tanda
Teochew/Hokkien: Ang Zhor Kee

Golden Snapper.jpg

Golden Snapper

Lutjanus johnii

Maturity Length: 39 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 紅鰽(Hóng qiú), 红皂 (Hóng zào), 红潮 (Hóng cháo)
Malay: Ikan Jenahak, Ungah

Teochew/Hokkien: Ang Zho
Cantonese: Hong Lap, Ngaa Dim

Bream

Pigface Bream.jpg

Pigface Bream

Lutjanus lentjan

Maturity Length: 28 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 龙占 (Lóng zhàn), 乌帽龙占 (Wū mào lóng zhàn), 紅鰽痣 (Hóng qiú zhì)
Malay: Ikan Pelandok, Landuk, Mempinang, Ketambak, Asuh, Senoncing, Landok Calit Merah

Hokkien: Leng Jiam

Sweet Lips

Painted Sweetlip.jpg

Painted Sweetlips

Diagramma pictum

Maturity Length: 32 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 马头卢 ( (Mǎ tóu lú)), 尾油卿 (Wěi yóu qīng)
Malay: Ikan Kaci, Kaci Mandi Abu

Hokkien: Ka Chee

Brown Sweetlips.jpg

Brown Sweetlips / Harry Hotlips

Plectorhinchus gibbosus

Maturity Length: 32 cm

Mandarin: 駝背胡椒鯛
Malay: Ikan Kaci, Tebal Bibir, Kakap Batu, Kaci Kakap

Pelagics

Giant Trevally.jpg

Giant Trevally

Caranx ignobilis

Maturity Length: 60 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 金骨 (Jīn gǔ), 牛公鲳 (Niú gōng chāng), 牛港鲳 (Niú gǎng chāng)
Malay: Gerepuh,Putih, Belukok Mamong

Golden Trevally.jpg

Golden Trevally

Gnathanodon speciosus

Maturity Length: 30 cm

Mandarin:  鱼类中文名: 黄合鲳 (Huáng hé chāng)
Malay: Ikan Gomblang, Gerong-gerong, Kalakitok, Kerong, Gerong Belang

Hokkien: Boon Nang, Boon Hong

African Pompano.jpg

African Pompano

Alectis ciliaris

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 长丝镜(Cháng sī jìng), 镜鱼 (Jìng yú), 大眼照明 (Dà yǎn zhào míng)
Malay: Rambai Ebek

Long-Fin Trevally.jpg

Long-Fin Trevally

Carangoides armatus

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 镜鲳 (Jìng chāng), 甲若鰺 ( Jiǎ ruò shēn )
Malay: Ikan Cermin, Sagai, Rambai, Cermin, Cupak, Demudok Putih

Diamond Trevally.jpg

Diamond Trevally

Alectis indicus

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 斧头鲳(Fǔtóu chāng), 镜鱼 (Jìng yú), 照明 (Zhào míng)
Malay: Rambai, Ebek

Queenfish.jpg

Queenfish

Scomberoides commersonnianus

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 舢舨跳 (Shānbǎn tiào), 三保公 (Sānbǎo gōng)
Malay: Talang, Ikan Talang Bongkok, Talang Lima Jari 

Pickhandle Barracuda.jpg

Pickhandle Barracuda

Sphyraena jello

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 尖梭 (Jiān suō), 竹梭 (Zhú suō)
Malay: Ikan Alu-alu, Kacang-kacang, Alu-alu Belang

Hokkien: Sua Gun
Teochew: Teik So

Cobia.jpg

Cobia

Rachycentron canadum

Maturity Length: Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 海鲡 (Hǎi lí)
Malay: Aruan Tasik, Haruan Tasik

Hokkien: Hai Lay

Yellowstripe Scad.jpg

Yellowstripe Scad

Selaroides leptolepis

Maturity Length: 17 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 金带细鲹 (Jīn dài xì shēn)
Malay: Selar Kuning, Pelata Kuning

Hokkien: Kun Ning

Bigeye Scad.jpg

Bigeye Scad

Selar crumenophthalmus

Maturity Length: 17 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 大目 (Dà Mù), 大目龙 (Dà mù lóng)
Malay: Ikan Selar Bulat, Pelata Bulat, Basung, Lolong Mata Besar

Hokkien: Tua Bak, Tua Bak Leng

Yellowtail Scad.jpg

Yellowtail Scad

Atule mate

Maturity Length: 17 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 色腊 (Sè là)
Malay: kan Selar Pelata, Selar Kuning, Selar Gelek, Selar Pucat, Temenong

Hokkien: Sek La

Sharks

Blacktip Reef Shark.jpg

Blacktip Reef Shark

Carcharinus melanopterus

Maturity Length: 96 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 鲨鱼 (Shāyú)
Malay: Kalitan, Yu Kepak Hitam

Brown-Banded Bamboo Shark.jpg

Brown-Banded Bamboo Shark

Chiloscyllium punctatum

Maturity Length: 87 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 狗母鲨 (Gǒu mǔ shā)
Malay: Yu Bodoh, Yu Tokeh, Yu Punai, Yu-cicak Insang Putih

Hokkien: Kau Bo Sua

Coral Cat Shark.jpg

Coral Cat Shark

Atelomycterus marmoratus

Maturity Length: 49 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 狗母鲨 (Gǒu mǔ shā), 斑猫鲛 (Bān māo jiāo), 白斑斑鲨 (Bái bān bān shā)
Malay: Yu Bodoh, Yu Tokeh, Yu Cicak, Yu Karang

Hokkien: Kau Bo Sua

Slender Bamboo Shark.jpg

Slender Bamboo Shark

Chiloscyllium indicum

Maturity Length: 43 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 狗母鲨 (Gǒu mǔ shā)
Malay: Yu Bodoh, Yu Tokeh, Yu Punai, Yu-cicak Tembaga 

Rays

Shovelnose Ray-red.jpg

Shovelnose Ray

Rhynchobatus australiae

Maturity Length: 155 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 澳洲尖犁头鳐 (Àozhōu jiān lí tóu yáo), 龙纹鲨 (Lóng wén shā), 犁头鲨 (Lí tóu shā), 畚鲨 (Běn shā), 笨鲨 (Bèn shā) 
Malay: Kemejan, Ikan Yu Kemejan Kia-kia, Perejang, Pari-kemejan Tompok Putih

Hokkien: Pun Sua

Leopard, Coach, Honeycomb Whipray .jpg

Leopard, Coach, Honeycomb Whipray 

Himantura leoparda, Himantura uarnak, Himantura undulata

Maturity Disk Width : 80 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 魟鱼 (Hōng yú), 魔鬼鱼 (Móguǐ yú), 波缘窄尾魟 (Bō yuán zhǎi wěi hóng)
Malay: Ikan Pari Rimau, Pari Bunga, Pari Batik

Teochew/Hokkien: Hung Heur
 

Dwarf, Mangrove, Sharpnose Whipray .jpg

Dwarf, Mangrove, Sharpnose Whipray 

Brevitrygon heterura, Urogymnus granulatus, Maculabatis macrura

Maturity Disk Width : Dwarf 18 cm, Mangrove 65 cm, Sharpnose 64 cm female 48 cm male

Mandarin: 鱼类中文名: 魟鱼 (Hōng yú), 魔鬼鱼 (Móguǐ yú), 沃尔窄尾魟 (Wò ēr zhǎi wěi hóng)
Malay: Ikan Pari Ketuka, Tuka, Pari Ketuka Tanjung

Teochew/Hokkien: Hung Heur

Blue-Spotted Fantail Ray.jpg

Blue-Spotted Fantail Ray

Taeniura lymma

Maturity Disk Width : 20 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 魟鱼 (Hōng yú), 蓝点魔鬼鱼 (Lán diǎn móguǐ yú)
Malay: Ikan Pari Karang

Teochew/Hokkien: Hung Heur

Others

Barramundi,Seabass.jpg

Barramundi / Seabass 

Lates calcarifer

Maturity Length: 29-60 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 尖吻鲈(Jiān wěn lú), 金目鲈 (Jīnmù lú), 盲槽 (Máng cáo), 石甲 (Shí jiǎ)
Malay: Ikan Siakap

Hokkien: Siakap, Kim Bak Lor

Sandbass.jpg

Sand Bass / Waigeu Sea Perch

Psammoperca waigiensis

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 红眼鲈(Hóngyǎn lú) 
Malay: Ikan Gelam, Siakap Laut, Kakap Laut, Selungsung

Catfish.jpg

Catfish

Arius venosus 

Maturity Length : Unknown

Mandarin:  鱼类中文名: 成魚 (Chéng yú), 细背棘海鲶 (Xì bèi jí hǎi nián)
Malay: Ikan Duri, Badukang, Blotan, Gagok, Jahan, Manyung, Pedukang, Pepulut

Hokkien: Sai Seng, Ah Seng, Seng Huer, Chim Chu

Eel-Tailed Catfish.jpg

Eel-Tailed Catfish

Plotosus canius

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 鳗鲶 (Mán nián), 海土虱(Hǎi tǔ shī), 印度洋鳗鲶 (Yìndùyáng mán nián)
Malay: Ikan Semilang, Sembilang Gemang

Hokkien: Thor Sat

Four-Finger Threadfin.jpg

Four-Finger Threadfin

Eleutheronema tetradactylum

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 四指马鲅 (Sì zhǐ mǎ bà), 四指马友 (Sì zhǐ mǎ yǒu), 午鱼 (Wǔ yú), 午仔 (Wǔ zǐ)
Malay: kan Senangin, Senangin Rambu Empat

Hokkien: Ngor Hu, Pek Ngor

Belanger’s Croaker.jpg

Belanger’s Croaker

Johnius belangerii

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 白姑魚 (Bái gū yú), 牛那妈 (Niú nà mā)
Malay: Ikan Gelama Birai, Gelama Panjang, Jarau

Longhead Grunt.jpg

Longhead Grunt

Pomadasys auritus

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 石鲈鱼 (Shí lú yú), 石炉鱼 (Shí lú yú), 金石鲈 (Jīn shí lú)
Malay: Gerut-gerut Emas,, Gegerut, Gerut-gerut, Tebal Pipi

Hokkien: Jiok Tau Lor

Spotted Sicklefish.jpg

Spotted Sicklefish

Drepane punctata

Maturity Length : 25 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 曹喜 (Cáo xǐ)
Malay: Ikan Daun Baharu, Bebaru, Baharu-baharu, Daun-baru Bintik, Tudung Periuk

Hawaiian Giant Herring.jpg

Hawaiian Giant Herring

Elops hawaiensis

Maturity Length : Unknown

Mandarin:  鱼类中文名: 夏威夷海鲢 (Xiàwēiyí hǎi lián)
Malay:  Ikan Banang, Menangin, Bandeng Lelaki (Indonesian), Bandang Bulat

Blackspot Tuskfish?.jpg

Seagrass Tuskfish

Choerodon oligacanthus

Maturity Length : Unknown

Mandarin:  鱼类中文名: 鹦哥 (Yīng gē)
Malay: Ikan Ketarap Tanda, Bayan

Blackspot Tuskfish.jpg

Blackspot Tuskfish

Choerodon schoenleinii

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 青鹦哥 (Qīng yīng gē), 哨牙仔 (Shào yá zǐ), 青衣 (Qīngyī)
Malay: Ketarap Bintik Hitam, Bayan

Redbelly Yellowtail Fusilier,Potato Fish

Redbelly Yellowtail Fusilier / Potato Fish

Caesio cuning

Maturity Length : Unknown

Mandarin: 鱼类中文名: 豆腐鱼 (Dòufu yú), 番薯鱼 (Fānshǔ yú), 黄尾鱼 (Huáng wěi yú)
Malay: Ikan Delah, Delah Pinang, Bagan, Sulit

Teochew/Hokkien: Tau Hoo

Sand Whiting.jpg

Sand Whiting

Sillago sihama

Maturity Length : 23 cm

Mandarin: 鱼类中文名: 多鳞沙鮻 (Duō lín shā suō), 沙钻 (Shā zuàn)
Malay: Ikan Bulus-bulus, Bebulus, Seloncong, Puntung Damar Perak